Main | Miks kasutada pulmafotograafi? Kuidas valida pulmafotograafi? »
Saturday
Jun182016

Vintage Studio

Kui soovid endale stiilset taastatud mööblit, siis Tõrvas asuv Vintage Studio on sinu jaoks.
Tegin perenaisest, Dagmar Kivist, ka mõned fotod.

 

 

Vintage stuudio, Vintage Studio FB-s, Jeanne d’Arc Living Vintage Paint mööblivärvid, vahad, lakid, šabloonid ja portselanist plaadid. Kriidivärvide töötoad

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>